Corona Update

Op deze Corona Update pagina van Berghoef Accountants en Adviseurs informeren wij u over de inhoud van de economische maatregelen van het Kabinet met betrekking tot het Corona-virus. De afgelopen maanden is er een grote hoeveelheid aan ondersteunende maatregelen gepubliceerd. Per 1 oktober 2020 is het derde grote pakket aan maatregelen van kracht. 

Houdt deze pagina regelmatig in de gaten en u bent op de hoogte wat deze uitzonderlijke maatregelen vanuit de overheid voor u als ondernemer gaan betekenen. Indien u vragen hebt over een van de maatregelen, neemt u dan gerust contact op met Berghoef Accountants en Adviseurs. Wij helpen u graag verder op weg.

27 oktober 2020: Nieuwe en verlengde maatregelen per 1 oktober 2020.

Na het derde grote steunpakket aan maatregelen, is het volledige pakket dat per 1 oktober 2020 van kracht is in een overzicht gezet. Je vindt dit overzicht hieronder.

Corona Steunpakket per 1 oktober 2020

Een aantal regelingen uit de eerste twee noodpakketten is verlengd, soms met aangepaste voorwaarden. Dit betekent dat veel bedrijven die dat echt nodig hebben nog steeds op financiële steun kunnen rekenen.

Hieronder worden enige aanvraag-deadines genoemd van diverse specifieke maatregelen. U kunt de volgende financiële regelingen aanvragen tot uiterlijk:

 • De NOW tot en met 30 juni 2021
 • De Tozo tot en met 30 juni 2021
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten tot en met 30 juni 2021
 • Uitstel van belastingbetaling en enkele andere belastingmaatregelen lopen door tot en met 31 december 2020


Kredieten:

 • Go-regeling: tot en met 30 juni 2021
 • BMKB-regeling: tot en met 31 december 2021
 • KKC: tot en met 30 juni 2021
 • COL: tot en met 30 juni 2021

28 augustus 2020: Nieuwe of verlengde maatregelen

Belastinguitstel tot 1 januari 2021, ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet worden, niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.

Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding toe geeft, kan hier opnieuw naar worden gekeken.

Uitstel voor € 13 miljard
Sinds het begin van de noodmaatregelen hebben ongeveer 240.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen aangevraagd. Op dit moment zijn er nog zo’n 196.000 ondernemers die gebruik maken van de regeling, voor bijna € 13 miljard.

Dit is daarmee een van de belangrijke maatregelen geweest waarmee ondernemers in bedrijf konden blijven.

Terugbetalingsregeling en maatwerk
Ongeveer 44.000 ondernemers hebben inmiddels zelfs uit eigen beweging hun opgebouwde belastingschuld afgelost, nadat zij eerst 3 maanden uitstel hadden gekregen.

Terugbetalen hoeft niet zo snel. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug betalen.

Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Verlaging invorderingsrente verlengd
Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Reisaftrek
Ook een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021.

Daarnaast is een nieuwe maatregel getroffen: werknemers behouden recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

Meer informatie over de belastingregelingen vindt u op belastingdienst.nl/coronavirus.

Negen maanden verlenging voor NOW

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. Door het tijdvak van negen maanden, krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie.

De NOW-regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% wordt. Dat is 10 procentpunt lager dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0. Dit geld steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. In het tijdvak van januari tot en met maart bedraagt het vergoedingspercentage 70% en van april tot en met juni 60%. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie.

Tegelijk krijgen bedrijven in deze verlengde NOW-regeling ook meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te halen. Ook dit gaat stapsgewijs. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. Het aanpassen van de loonkosten kan door bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt.

Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20% naar 30%.

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon.

Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV.

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 90.000 per 3 maanden.

De TVL-regeling wordt met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat vandaag is gepresenteerd. Aanvragen voor de huidige TVL en na 1 oktober de verlengde TVL-regeling gaan via de website rvo.nl/tvl.

Voorwaarden verlengde TVL na 1 oktober 2020
Mkb-ondernemers (maximaal 250 werknemers) krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30 % omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40 % (januari tot en met maart) en 45 % (april tot en met juni). Een bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Van dat deel wordt maximaal 50 % gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000.

Er is circa € 1,8 miljard  beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de verlengde TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS- en TVL-regeling. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC) lopen ook door. Het kabinet heeft vandaag ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei genomen. Ook is er € 482 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector waaronder, na inzet van het ministerie van EZK, € 15 miljoen aan financiering voor het behoud van het varend erfgoed: de zogenoemde bruine vloot.

Tot slot komt er een omscholingssubsidie beschikbaar voor mkb-werkgevers in kraptesectoren, zoals in de techniek waar extra werk ligt om bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie uit te voeren. De regeling stimuleert ondernemers om nieuwe werknemers aan te nemen en bevordert zo het overstappen van mensen tussen sectoren

Meer informatie over het steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Culturele sector krijgt extra ondersteuning

Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. De coronacrisis is nog niet voorbij. Culturele instellingen hebben het moeilijk. Het publiek kan nog niet in grote getalen ontvangen worden, veel voorstellingen zijn afgelast en veel makers zitten zonder werk. Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door. De steun van de afgelopen maanden wordt daarom doorgezet.

Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO).

De steun is in het belang van werkgelegenheid in deze sector en zorgt dat culturele instellingen verder kunnen investeren in creatieve en innovatieve ideeën. Want ook na de coronacrisis wil het kabinet dat er een sterke culturele en creatieve sector staat. Deze sector levert ook een forse bijdrage aan een gunstig economisch vestigingsklimaat in Nederland.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar. Een sector die het leven mooier maakt, mensen verbindt en verrast en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen. Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Ik heb daar grote waardering voor. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.”

Bovengemiddeld geraakt
De culturele en creatieve sector wordt bovengemiddeld geraakt door de coronacrisis. Daar waar het Bruto Binnenlands Product als geheel in het tweede kwartaal op jaarbasis met 8,5% is gedaald, heeft het CBS berekend dat de productie in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten in diezelfde periode met 37,4% is gedaald. Net als andere sectoren zal de culturele en creatieve sector zich moeten aanpassen, maar het kabinet wil niet laten gebeuren dat er grote gaten in de sector vallen. Met het steunpakket kan de culturele sector het hoofd boven water houden en verder innoveren op weg naar een wendbaar en weerbaar cultureel klimaat.

Globale verdeling
De verdeling van het aanvullend pakket is globaal als volgt:

 • € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals; de exacte invulling van de € 200 miljoen wordt komende periode uitgewerkt;
 • € 14 miljoen komt beschikbaar voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was;
 • € 20 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang;
 • € 15 miljoen komt, met inzet van het ministerie van EZK, beschikbaar voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot);
 • € 15 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de sector te vergroten;
 • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

12 juni 2020: Stand van zaken

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Alle werkgevers die te maken hebben met tenminste 20 procent verwacht omzetverlies kunnen een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor werkbehoud. De loketten voor NOW 1.0 waren van 6 april tot en met 5 juni open. Naar verwachting gaan de loketten voor NOW 2.0 open vanaf 6 juli.

Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Deze tijdelijke regeling ondersteuning zelfstandigen is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en wordt gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • de gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.


De regeling (Tozo 1) is inmiddels met 4 maanden verlengd tot en met 30 september. De nieuwe regeling (Tozo 2) heeft aangepaste voorwaarden.

Noodloket: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen kunnen een beroep doen op het noodloket. Het noodloket is geopend.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

MKB -ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het Ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. De details worden nog bekend gemaakt.

Tijdelijke overbrugging flexibele arbeiders (TOFA)

Er komt toch een tijdelijke overbruggingsregeling voor ontslagen flexwerkers (TOFA) die net buiten de bestaande coronamaatregelen vallen. Uitkeringsorganisatie UWV streeft ernaar het loket op 22 juni te openen. Flexibele arbeidskrachten die aan de voorwaarden voldoen kunnen straks een tegemoetkoming van 550 euro bruto per maand krijgen over de maanden maart, april en mei. Het drempelbedrag is vastgesteld op 400 euro bruto. Flexwerkers die in april zeker 50 procent minder verdienden kunnen de tegemoetkoming krijgen.

WW-premiedifferentiatie

Het coulanceregime voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, is verlengd tot 1 juli 2020 (dit was 1 april). Als op die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Geen herziening WW-premie op grond van overwerk in 2020

Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30 procent uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling tijdelijk aangepast. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Uitstel van betalingen van belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren kunnen gemakkelijk uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen.

Aparte betalingsonmacht niet meer nodig

Het Ministerie van Financiën heeft goedgekeurd dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is als de vennootschap (of een andere vpb-plichtige rechtspersoon) om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Deblokkeren G-rekening

Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en G-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de G-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente is voor alle ondernemers en zzp’ers verlaagd vanaf 23 maart 2020 van 4 procent naar 0,01 procent.

Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente

Het tarief van de belastingrente is vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01 procent (was 8 procent voor vennootschapsbelasting en 4 procent overige belastingen). Het tarief voor de inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020.

Wijziging voorlopige aanslag

Het wordt voor ondernemers een zzp’ers gemakkelijk gemaakt de voorlopige aanslag aan te passen aan de veranderde inkomsten.

Toerismebelasting

Wordt nader bezien in overleg met gemeenten.

Verlaging gebruikelijk loon DGA

Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loonevenredig aan de omzetdaling.

De formule is: Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de zelfstandigenaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Het kabinet maakt het mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Versoepeling kredieten

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid

Het kabinet heeft een tijdelijke faciliteit (1 jaar) opengesteld voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Voor deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekeningcourantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. De financier is verplicht om, naast een kredietovereenkomst die onder de borgstelling wordt gebracht, tegelijkertijd met de mkb-ondernemer een kredietovereenkomst te sluiten, waar geen bedrijfsborgstelling voor geldt.
De hoofdregel is dat deze kredietovereenkomst minimaal 100 procent bedraagt van het krediet dat onder de borgstelling wordt gebracht. De verhouding is dan 1:1. Voor bepaalde categorieën ondernemers geldt een ander percentage. De provisie is verlaagd van 3,9% naar 2%.

Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) uitgebreid

Deze tijdelijke verruiming richt zich op de reguliere landbouwborgstellingskredieten en houdt in dat de staat voor 70 procent borg staat voor het gehele kredietbedrag dat door de financier wordt verstrekt. Dit is een verhoging van 50 procent. Mkb-landbouwbedrijven kunnen de verruiming gebruiken om bij een financier een overbruggingskrediet of verhoging rekeningcourantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar te verkrijgen. Ook een aantal overige voorwaarden is versoepeld.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd en uitgebreid met GO-C

De hoogte van de lening waarvoor de GO garant staat, is verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het garantiepercentage is 50 procent. De verruiming van de GO geldt vanaf 28 maart 2020. Het kabinet heeft besloten tijdelijk een coronamodule voor garantie op bankleningen aan de GO toe te voegen (GO-C). Het garantiepercentage van GO-C zal 80 procent (grootbedrijven met een omzet vanaf 50 miljoen euro), respectievelijk 90 procent (mkb-ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro) bedragen. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar. De GO-C zal naar verwachting ook toepasbaar zijn op kredieten die vanaf 24 maart 2020 tot de datum van inwerkingtreding van de regeling zijn verstrekt.

Qredits verlaagt rente en verleent uitstel

Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal 6 miljoen euro. Qredits berekent daardoor maximaal 6 maanden een lagere rente van 2 procent en verleent uitstel van aflossingsverplichtingen.

Klein Krediet Corona (KKC) Garantieregeling

De Nederlandse overheid gaat voor 95 procent garant staan voor 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KVK voor 1 januari 2019.
De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5 procent van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.
Het KKC-overbruggingskrediet kan nu aangevraagd worden. Aanvragen zijn in te dienen via KKC-pagina’s van de betreffende bank, zoals op de volgende pagina’s van de Rabobank, ABN AMRO, ING en Triodos.

COL-regeling voor start-ups en scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Herverzekering leverancierskrediet

Verzekeraars voelen zich gedwongen de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven te verlagen of in te intrekken als gevolg van de toegenomen risico’s. Om dat te voorkomen gaat de overheid overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt. Ook de Europese Commissie moet toestemming geven.

Verruiming exportkredietverzekering

De maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen erop neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen langer dan 2 jaar, nu ook korter dan 2 jaar). Daarnaast zijn de mogelijkheden voor binnenlandse dekking verruimd, is het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook zijn procedures verruimd, doorlooptijden versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt.

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen

Banken bieden kleinere ondernemingen in alle sectoren die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om zakelijke financieringen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering en Innovatiekrediet

De overheid verstrekt via de Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis zijn de voorwaarden van de betalingsverplichtingen versoepeld.

Pensioenuitvoerders coulant

Werkgevers kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling bij pensioenuitvoerders. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Financiële maatregelen zorgaanbieders Zvw en Wlz

Zorgaanbieders en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om tijdens de coronacrisis tijdig noodzakelijke zorg te geven. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben daarom een pakket maatregelen getroffen zodat de zorgverlening niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Financiële maatregelen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

Het Rijk doet ,in afstemming met de VNG, zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig is.

Financiële maatregelen culturele en creatieve sector

Het kabinet heeft voor de culturele en creatieve sector een aantal specifieke coulancemaatregelen getroffen om aan door de coronacrisis ontstane financiële problemen tegemoet te komen.
Het Rijksvastgoedbedrijf schort voor rijksgesubsidieerde musea de huur van panden voor drie maanden op. Het kabinet roept gemeenten en provincies op dat voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.
Momenteel wordt onderzocht hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Gedacht wordt aan terugbetaling in de vorm van vouchers. Het kabinet roept het publiek op de sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes.

Financiële maatregelen mediasector

Naast de algemene maatregelen uit het noodpakket economie en banen heeft het kabinet twee specifieke maatregelen voor de mediasector getroffen (Tijdelijk Steunfonds voor lokale Informatievoorziening en huis-aan-huis-bladen/lokale publieke omroepen). Het kabinet treft daarnaast een pakket coulancemaatregelen. Ook het SvdJ en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) hebben coulancemaatregelen getroffen.

Uitbreiding Stimuleringsregeling E-health Thuis voor coronavirus (SET Covid 19)

Een aanbieder van zorg, jeugdhulp en/of ondersteuning heeft door de beperkingen die de corona-uitbraak oplegt aan zorgverlening thuis, snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. Aanbieders die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor thuiswonende cliënten, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).


Hieronder vindt u in chronologische volgorde alle financiële maatregelen vanuit het Kabinet met betrekking tot COVID-19 van 12 maart tot en met 28 mei 2020.


28 mei 2020: Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft vandaag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen).

Op 20 mei 2020 werd door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verlengde noodpakket banen en economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna 1 op de 5 Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden).

Er is circa €1,4 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.

Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen zoals de NOW (loonkosten tegemoetkoming), TOZO (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen verlengd. Het kabinet heeft vandaag ook nadere afspraken gemaakt met de sociale partners over de voorwaarden van de NOW-regeling. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijkvia Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona.


20 mei 2020: Kabinet komt met nieuw noodpakket van ruim 13 miljard euro

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief. Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Correctie van subsidie bij ontslag blijft bestaan

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Waar kunnen ondernemingen terecht? 

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemingen terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.


12 mei 2020: Status alle tegemoetkomingen op een rij

Bedrijven kunnen gebruik maken van de volgende regelingen.

Noodloket: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen kunnen een beroep doen op het noodloket. De regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend, oftewel het noodloket is geopend.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Alle werkgevers die te maken hebben met tenminste 20 procent verwacht omzetverlies kunnen een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor werkbehoud. De loketten zijn sinds 6 april open.

Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Deze tijdelijke regeling ondersteuning zelfstandigen is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • de gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.


Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

WW-premiedifferentiatie

Het coulanceregime voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, is verlengd tot 1 juli 2020 (dit was 1 april). Als op die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Geen herziening WW-premie op grond van overwerk in 2020

Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30 procent uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling tijdelijk aangepast. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betalingen van belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren kunnen gemakkelijk uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor

Aparte betalingsonmacht niet meer nodig

Het Ministerie van Financiën heeft goedgekeurd dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is als de vennootschap (of een andere vpb-plichtige rechtspersoon) om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Deblokkeren G-rekening

Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en G-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de G-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente is voor alle ondernemers en zzp’ers verlaagd vanaf 23 maart 2020 van 4 procent naar 0,01 procent.

Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente

Het tarief van de belastingrente is vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01 procent (was 8 procent voor vennootschapsbelasting en 4 procent overige belastingen). Het tarief voor de inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020.

Wijziging voorlopige aanslag

Het wordt voor ondernemers een zzp’ers gemakkelijk gemaakt de voorlopige aanslag aan te passen aan de veranderde inkomsten.

Toerismebelasting

Wordt nader bezien in overleg met gemeenten.

Verlaging gebruikelijk loon DGA

Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling.

De formule is: Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de zelfstandigenaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Het kabinet maakt het mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Versoepeling kredieten

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid

Het kabinet heeft een tijdelijke faciliteit (1 jaar) opengesteld voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Voor deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekeningcourantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. De financier is verplicht om, naast een kredietovereenkomst die onder de borgstelling wordt gebracht, tegelijkertijd met de mkb-ondernemer een kredietovereenkomst te sluiten, waar geen bedrijfsborgstelling voor geldt.
De hoofdregel is dat deze kredietovereenkomst minimaal 100 procent bedraagt van het krediet dat onder de borgstelling wordt gebracht. De verhouding is dan 1:1. Voor bepaalde categorieën ondernemers geldt een ander percentage. De provisie is verlaagd van 3,9% naar 2%.

Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) uitgebreid

Deze tijdelijke verruiming richt zich op de reguliere landbouwborgstellingskredieten en houdt in dat de staat voor 70 procent borg staat voor het gehele kredietbedrag dat door de financier wordt verstrekt. Dit is een verhoging van 50 procent. Mkb-landbouwbedrijven kunnen de verruiming gebruiken om bij een financier een overbruggingskrediet of verhoging rekeningcourantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar te verkrijgen. Ook een aantal overige voorwaarden is versoepeld.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd en uitgebreid met GO-C

De hoogte van de lening waarvoor de GO garant staat, is verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het garantiepercentage is 50 procent. De verruiming van de GO geldt vanaf 28 maart 2020. Het kabinet heeft besloten tijdelijk een coronamodule voor garantie op bankleningen aan de GO toe te voegen (GO-C). Het garantiepercentage van GO-C zal 80 procent (grootbedrijven met een omzet vanaf 50 miljoen euro), respectievelijk 90 procent (mkb-ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro) bedragen. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar. De GO-C zal naar verwachting ook toepasbaar zijn op kredieten die vanaf 24 maart 2020 tot de datum van inwerkingtreding van de regeling zijn verstrekt.

Qredits verlaagt rente en verleent uitstel

Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal 6 miljoen euro. Qredits berekent daardoor maximaal 6 maanden een lagere rente van 2 procent en verleent uitstel van aflossingsverplichtingen.

Klein Krediet Corona (KKC) Garantieregeling

De Nederlandse overheid gaat voor 95 procent garant staan voor 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KVK voor 1 januari 2019.
De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5 procent van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

COL-regeling voor start-ups en scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken.

Herverzekering leverancierskrediet

Verzekeraars voelen zich gedwongen de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven te verlagen of in te intrekken als gevolg van de toegenomen risico’s. Om dat te voorkomen gaat de overheid overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt. Ook de Europese Commissie moet toestemming geven.

Overbruggingskrediet startups, scale-ups en non-bancair gefinancierd mkb

Een brede groep bedrijven wordt met eigen vermogen of risicodragend vermogen gefinancierd, denk aan startups en scale-ups. Daarnaast er is ook veel non-bancair gefinancierd mkb dat zich gefinancierd heeft door bijvoorbeeld ingehouden winst. Deze bedrijven hebben doorgaans wel een gezonde balans, maar hebben geen bankrelatie en kunnen door de coronacrisis moeilijk overbruggingskrediet van een bank krijgen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen zullen op verzoek van het kabinet overbruggingskredieten verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor als eerste tranche 100 miljoen euro ter beschikking. De Europese Commissie moet eerst toestemming geven. De verwachting is dat de regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Verruiming exportkredietverzekering

De maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen erop neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen langer dan 2 jaar, nu ook korter dan 2 jaar). Daarnaast zijn de mogelijkheden voor binnenlandse dekking verruimd, is het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook zijn procedures verruimd, doorlooptijden versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt.

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen

Banken bieden kleinere ondernemingen in alle sectoren die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om zakelijke financieringen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering en Innovatiekrediet

De overheid verstrekt via de Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis zijn de voorwaarden van de betalingsverplichtingen versoepeld.

Diverse financiële maatregelen

Pensioenuitvoerders coulant

Werkgevers kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling bij pensioenuitvoerders. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Financiële maatregelen zorgaanbieders Zvw en Wlz

Zorgaanbieders en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om tijdens de coronacrisis tijdig noodzakelijke zorg te geven. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben daarom een pakket maatregelen getroffen zodat de zorgverlening niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Financiële maatregelen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

Het Rijk doet, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig is.

Financiële maatregelen culturele en creatieve sector

Het kabinet heeft voor de culturele en creatieve sector een aantal specifieke coulancemaatregelen getroffen om aan door de coronacrisis ontstane financiële problemen tegemoet te komen.
Het Rijksvastgoedbedrijf schort voor rijksgesubsidieerde musea de huur van panden voor drie maanden op. Het kabinet roept gemeenten en provincies op dat voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.
Momenteel wordt onderzocht hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Gedacht wordt aan terugbetaling in de vorm van vouchers. Het kabinet roept het publiek op de sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes.

Financiële maatregelen mediasector

Naast de algemene maatregelen uit het noodpakket economie en banen heeft het kabinet twee specifieke maatregelen voor de mediasector getroffen (Tijdelijk Steunfonds voor lokale Informatievoorziening en huis-aan-huis-bladen/lokale publieke omroepen). Het kabinet treft daarnaast een pakket coulancemaatregelen. Ook het SvdJ en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) hebben coulancemaatregelen getroffen.

Uitbreiding Stimuleringsregeling E-health Thuis voor coronavirus (SET Covid 19)

Een aanbieder van zorg, jeugdhulp en/of ondersteuning heeft door de beperkingen die de corona-uitbraak oplegt aan zorgverlening thuis, snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. Aanbieders die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor thuiswonende cliënten, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).


10 mei 2020: Financiële maatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw

Het kabinet heeft geconstateerd dat voor de agrarische sector de crisismaatregelen zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in specifieke situaties onvoldoende soelaas bieden.

Het gaat dan specifiek om een combinatie van:

 • Situaties waarin de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt.
 • Situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden zijn.
 • Situaties waarin bedrijven in de periode maart, april, mei een grote seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet.


Bovengenoemde combinatie doet zich voor in de sierteelt en de voedingstuinbouw die gespecialiseerd is in producten voor de horeca. Daarom heeft het kabinet een financiële compensatieregeling opgesteld om hen tegemoet te komen.

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

De regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 voorziet in een tegemoetkoming voor sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sierteelt/voedingstuinbouw

Omzetschade

Ondernemers die in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een eenmalige financiële compensatie om onde

Maurice Geurs

Op zoek naar financiële
en fiscale kansen voor uw bedrijf? Ik denk graag met u mee!

Maurice Geurs
Registeraccountant /
directeur

Neem contact met mij op

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
Berghoef Accountants en Adviseurs

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
+31 297-381212
Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.