Maatregelen ondernemers in Vennootschapsbelasting

Op 15 september 2020 heeft het kabinet het belastingplan 2021 gepresenteerd. Berghoef heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste voorgestelde regelingen, waaronder die voor de ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

1. Aanpassen tarieven en schijven

Per 1 januari 2021 zal het lage tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd worden van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Het hoge tarief wordt in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd en blijft 25%.

2. Onbeperkt voorwaartse verliesverrekening

Per 1 januari 2022 zal de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting onbeperkt in tijd worden (2020: 6 jaar). Volledige verrekening is toegestaan tot een winstgrens tot € 1 miljoen. Boven die € 1 miljoen zijn de verliezen slechts voor 50% verrekenbaar.

3. Invoering van een fiscale coronareserve

Per 1 januari 2021 wordt wettelijk vastgelegd dat een VPB-plichtige onderneming onder voorwaarden met de coronareserve een corona-gerelateerd verlies uit 2020 versneld kan verrekenen met de winst uit 2019. De fiscale coronareserve heeft als doel om de liquiditeitspositie van belastingplichtigen vervroegd te verbeteren. Door het vormen van een fiscale coronareserve kan een belastingplichtige op een vroeger moment een liquiditeitsvoordeel behalen ten opzichte van reguliere verliesverrekening.

Het corona-gerelateerde verlies betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer sprake is van een omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen, terwijl (vaste) lasten doorlopen. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

4. Verhoging tarief innovatiebox

Per 1 januari 2021 geldt voor alle winsten die behaald zijn met innovatieve activiteiten een speciaal VPB-tarief van 9% (2020: 7%).

5. Betalingskorting

In het Belastingplan 2020 werd aangekondigd dat de betalingskorting wordt afgeschaft met ingang van 2021. De afschaffing is uitgesteld tot 2023. De aanslag vennootschapsbelasting in één keer betalen ter benutting van de betalingskorting kan dus nog 2 jaar voordelig zijn.

6. Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Het separate wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling is naast het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt per 2021 een einde aan het onbeperkt aftrekken van bepaalde verliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland. Verliezen tot € 5 miljoen blijven volledig aftrekbaar.

7. Renteaftrekbeperking in de maak

Er is nader onderzoek aangekondigd naar de (verdere) beperking van renteaftrek in combinatie met de invoering van een vermogensaftrek. Beoogd wordt om het verschil in fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen te verkleinen. Er zijn nog geen concrete uitgewerkte voorstellen op dit punt.

Kijk voor de andere maatregelen op:

Maatregelen voor alle belastingplichtigen

Maatregelen voor IB-ondernemers

Maatregelen voor werkgevers

Overige maatregelen

Tom Domic

Op zoek naar financiële
en fiscale kansen voor uw bedrijf? Ik denk graag met u mee!

Tom Domic
Belastingadviseur /
directeur Klantrelaties

Neem contact met mij op

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
Berghoef Accountants en Adviseurs

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
+31 297-381212
Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.